Abonnementsbetingelser

 

1. Almindelige bestemmelser
1.1. Nedenstående abonnementsbetingelser gælder for virksomheden som abonnent (herefter ”Kunden”) og Cardia Nordic ApS (herefter ”Cardia”).
1.2. Abonnementet er først gældende når det er skriftligt bekræftet overfor kunden.
 

2. Generelt
2.1 Abonnementet træder i kraft på tegningsdatoen, med mindre anden dato er aftalt.
2.2. Kunden er forpligtet til at give besked til Cardia, såfremt virksomheden flytter adresse eller ophører.
2.3. Kunden er forpligtet til at oplyse Cardia på hvilken adresse hjertestarteren er placeret. Såfremt kunden flytter hjertestarteren til ikke brofaste øer med Sjælland, Fyn eller Jylland eller til en adresse udenfor Danmark, ophører Cardias ansvar i forhold til punkt 6.1 og kunden afholder selv alle udgifter til drift og service.
2.4. Kunden skal oplyse sin e-mail adresse til Cardia i forbindelse med abonnementstegning. E-mail adressen benytter Cardia til at sende opdateret information om abonnementet, nyheder samt fakturaer. Kunden kan til enhver tid efter tegning af abonnementet frabede sig nyheder pr. e-mail ved at henvende sig til Cardia eller ved at framelde sig via en af de udsendte e-mails.

 

3. Hjertestarter
3.1. Cardia indsætter en hjertestarter til brug for lægfolk og uddanner kundens personale i brugen heraf iht. punkt 4.1.
3.2. Hjertestarteren og andre produkter i forbindelse med abonnementet er Cardias ejendom.
3.3. Levering og installation er ikke indeholdt i abonnementet og opkræves særskilt i henhold til betingelserne i punkt 12.
3.4. Bemærk at kunden selv er ansvarlig for installationer til drift af produkter som kræver f.eks. ekstern strømkilde (f.eks. udendørs alarmskab).

 

4. Kursus i brug af hjertestarter
4.1. Ved indgåelse af Hjertestartabonnement er kunden berettiget til et introduktionskursus for op til 12 personer på kundens adresse. Kunden er udelukkende berettiget til kurset ved opstart af abonnementet og dækker ikke over løbende årlige kurser.

 

5. Drift og service
5.1. Med i abonnementet får kunden en serviceaftale, der indeholder:

  • Udskiftning af batterier, elektroder (pads) og nødhjælpspakke.
  • Service ifm. brug af maskinen eller ved defekt maskine.
  • Indrapportering af hændelser ved brug af maskinen til Dansk Hjertestopregister.

5.2. Det er kundens eget ansvar at holde øje med, om der løbende er behov for nye batterier eller elektroder (pads). Når behovet opstår, kan kunden henvende sig til Cardia på telefon 7027 7878 eller på mail info@cardianordic.dk. Ved henvendelse til Cardia leveres nye batterier og elektroder (pads) inden for max. 3 arbejdsdage.
5.3. Har kunden brugt maskinen eller skal maskinen repareres, sørger Cardia for, at der sker en handling senest 24 timer efter kundens henvendelse. Skal maskinen til reparation, sikrer Cardia, at kunden i mellemtiden får en erstatningsmaskine i virksomheden.
5.4. Drift og service vedrører udelukkende CardiAid Hjertestarteren. Ingen øvrige produkter er indeholdt i ”drift og service”.
5.5. Cardia vælger hvorvidt hjertestarteren skal serviceres på Cardias servicecenter eller hos kunden.

 

6. Psykologisk førstehjælp
6.1. Ved brug af hjertestarteren kan kunden rekvirere psykologisk førstehjælp på akuttelefon 7026 6446 til de personer, der har overværet situationen med brugen af hjertestarteren. Akuttelefonen er altid bemandet af en medarbejder uddannet i psykologisk førstehjælp og kriseledelse. Vurderer medarbejderen, at der er behov for yderligere psykologisk bistand, får den pågældende person mulighed for at blive kontaktet telefonisk af en psykolog. Den telefoniske psykologrådgivning varer op til 30 min. Vurderer psykologen, at der er behov for yderligere hjælp, sker det for kundens egen regning. 

 

7. Særlige ansvarsforhold - ansvarsbegrænsning
7.1. Cardia er erstatningspligtig efter dansk rets almindelige regler dog med de begrænsninger, der følger al nærværende abonnementsbetingelser.
7.2. Vi anbefaler, at betjeningen af hjertestarteren kun sker af personer, der har gennemgået den af Cardia afholdte hjertestarteruddannelse.
7.3. Kunden har ansvaret for materiellet for så vidt angår tyveri, brand og hærværk og andre forhold, der ikke kan karakteriseres som normalt slid og ælde.
7.4. Kunden er ansvarlig for at have materiellet behørigt forsikret. Cardia er berettiget på anfordring at få udleveret kopi af Kundens police.
7.5. Kunden har selv ansvaret for løbende at holde øje med og rette henvendelse til Cardia ved fejl eller batterisvigt på hjertestarteren, der kan forekomme i perioden mellem serviceeftersynene. I det omfang andet ikke følger af dansk rets ufravigelige regler om produktansvar, er Cardia kun ansvarlig for skade forårsaget af en af Cardia leveret vare i det omfang det kan bevises, at skaden skyldes Cardias fejl eller forsømmelse. Herudover gælder i øvrigt de begrænsninger af Cardias erstatningsansvar som er anført i disse abonnementsbetingelser.
7.6. Cardia kan kun gøres ansvarlig for skader eller tab, der direkte kan henføres til Cardias ydelser efter denne aftale. Cardia er således i intet tilfælde ansvarlig for driftstab, avancetab eller lign. indirekte eller afledet tab, for skader opstået i forbindelse med terrorisme, og ej heller skader som kunden kan tegne forsikring for i et dansk opererende selskab.
7.7. I tilfælde af force majeure (strejker, naturkatastrofer, ekstreme vejr- og vejforhold, krig, oprør og uroligheder) eller andre ekstraordinære begivenheder, er Cardia ikke ansvarlig for manglende assistance.
7.8. Cardias samlede erstatningsansvar begrænses til maksimalt 5 mio.kr.
7.9. Skader som kunden ønsker at gøre Cardia ansvarlig for, skal anmeldes til Cardia inden for rimelig tid.

 

8. Opsigelse
8.1. Abonnementet er uopsigeligt i den aftalte periode og kan således kun opsiges til udløb af aftale perioden. Herefter kan aftalen opsiges med 3 mdrs. varsel.
8.2. Abonnementsperioden fremgår af abonnementsaftalen, og den oplyses ved telefonisk henvendelse til Cardia på telefon 7027 7878 eller via e-mail til info@cardianordic.dk
8.3. Hvis kontrakten misligholdes af abonnenten, er Cardia dog til enhver tid berettiget til skriftligt at ophæve abonnementet, eksempelvis hvis abonnementsafgiften ikke er indbetalt senest 14 dage efter forfald eller ved bevisligt fejlagtige oplysninger og svigagtige fortielser.
8.4 Ved ophør af kontrakten efter opsigelse af enten kunden eller Cardia er kunden forpligtet at tilbagelevere hjertestarteren og øvrige produkter i fejlfri stand og for egen regning til Cardias forretningsadresse.
8.5. Ophæver Cardia kontrakten som følge af Kundens misligholdelse er kunden forpligtet at tilbagelevere hjertestarteren og øvrige produkter i fejlfri stand og for egen regning til Cardias forretningsadresse ligesom Cardia er berettiget til at krævstatning som følge af misligholdelsen minimum som svarende til værdien af den resterende abonnementsperiode.

 

9. Ændring af abonnementskontrakten
9.1. Kunden eller Cardia kan ændre abonnementskontrakten skriftligt og med samme varsel, som gælder ved abonnementets opsigelse jf. afsnittet ”Opsigelse”.
9.2. Hvis kunden eller Cardia ikke ønsker at fortsætte abonnementet på de ændrede vilkår, skal kunden/Cardia give skriftlig besked herom til den anden part hurtigst muligt og senest en måned efter modtagelse af ændringsmeddelelsen, hvorefter abonnementet fortsættes på uændrede vilkår i den resterende del af indeværende abonnementsperiode. Abonnementet ophører i sin helhed ved udløbet af den indeværende abonnementsperiode. Modtager Cardia/kunden ingen sådan meddelelse, fortsætter abonnementet på de ændrede vilkår.

 

10. Årlig regulering af abonnementsprisen
10.1. Cardia er berettiget til at forhøje den årlige abonnementspris som følge af omkostningsstigninger.
10.2. Cardia kan kun gennemføre prisreguleringer for fremtidige abonnementsperioder.
10.3. Cardia kan kun regulere prisen en gang om året.
10.4. Prisreguleringer meddeles i forbindelse med opkrævningen for den kommende abonnementsperiode.
10.5. Prisreguleringen træder tidligst i kraft med starten af den første måned efter, at opkrævning med meddelelse om regulering er sendt til abonnenten med virkning fra abonnementets forfaldsdato.
10.6. Hvis kunden ikke ønsker at fortsætte abonnementet til den ændrede pris, skal der gives skriftlig meddelelse herom til Cardia straks og senest 14 dage efter modtagelse af fornyelsen. Abonnementet betragtes herefter som opsagt med virkning fra Cardias modtagelse af meddelelsen. Dog tidligst til udløbet af den indeværende abonnementsperiode.
10.7. Modtager Cardia ingen sådan meddelelse herom, fortsætter abonnementet til den ændrede pris.
10.8. Foranstående begrænsning gælder dog ikke, hvor der foreligger bristende forudsætninger hos Cardia, herunder ved urigtige oplysninger fra kunden eller svigagtige fortielser.
10.9. For øvrige prisreguleringer henvises til afsnittet ”Ændring af abonnementskontrakten”.
10.10. Uanset øvrige betingelser i punkt 8, 9 og 10 reguleres abonnementsprisen automatisk én gang årligt på den dato, hvor aftalen trådte i kraft, i henhold til årets stigning i detailprisindekset eller et andet tilsvarende indeks, plus 2 %. Aftalen kan ikke opsiges af kunden grundet denne ændring af abonnementsprisen.

 

11. Betaling
11.1. Abonnementet forfalder kvartalsvis (3 gange den månedlige ydelse pr. kvartal) til den næstsidste bankdag i måneden.
11.2. Ved manglende rettidig betaling er Cardia berettiget til at opkræve rykkergebyrer og morarente i overensstemmelse med Rentelovens regler.
11.3. Udebliver betalingen mere end 14 dage efter forfaldsdagen er Cardia berettiget til skriftligt at ophæve abonnementet uden yderligere varsel og kræve betaling for ydelser udført efter forfaldsdagen.
11.4. Cardia forbeholder sig ret til at undlade at udføre ydelser så længe kunden er i restance med abonnementsafgiften uden at betalingspligten dermed bortfalder.
11.7. Første opkrævning og betaling tillægges opstartsydelser som angivet i abonnementet. Produkter iht. punkt 3 og kurser iht. punkt 4  leveres / afholdes først efter registreret betaling af første opkrævning.
11.8.. Cardia Europe vælger fragtekspeditør. Såfremt der er aftalt installation opkræves dette på særskilt opkrævning.
11.9. Alle priser i nærværende aftale er eksklusive moms.

 

13. Andre ydelser
13.1. Udgifter til ydelser, der ikke er omfattet af abonnementet, betales af kunden til Cardia eller Cardias samarbejdspartner til en pris svarende til den til enhver tid gældende markedspris på nævnte ydelser.
13.2. Hvis kunden ikke opfylder en sådan betalingsforpligtelse enten til Cardia eller Cardias samarbejdspartner, er Cardia berettiget til at undlade at levere/udføre ydelser så længe kunden er i restance.
13.3. Alle ydelser skal rekvireres via kontakt til Cardia. Cardia er således ikke forpligtet til at dække ydelser udført af anden leverandør, hvor abonnenten selv har rekvireret ydelse uden om Cardia.

Bemærk: Hvis der er krav på ydelser efter gældende love eller via forsikring, dækkes disse ydelser ikke af abonnementet, medmindre andet fremgår af de specifikke abonnementsbetingelser.